Page 1 - ข่าว ทบ. ปีที่ 27 ฉบับที่ 15
P. 1

ข่าวเดน่ ในเลม่                               เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

 	 ผบ.ทบ. ออสเตรเลยี เยอื นไทยอยา่ งเปน็ ทางการเพอ่ื กระชบั         For Country, Religions, Monarchy, and People
 ความสมั พันธ์
 	 ทบ.ไทย เป็นเจา้ ภาพฝกึ ผสม KOCHA SINGA 2018

	 ทบ. จดั โครงการกำ� จดั พชื เสพติดในพืน้ ที่ภาคเหนอื

                               E-mail : armynews04@yahoo.com ปีท่ี ๒๗ ฉบบั ท่ี ๑๕ วันพฤหสั บดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ISSN 2228-9704 ROYAL THAI ARMY NEWS

กองทัพบกไทยประชุมจัดท�ำแผน สมั ภาษณ์พเิ ศษ                 แกว้ วบิ ูลยพ์ ันธ๑์ุ ๐ “การฝึกกองรอ้ ยเตรยี มพรอ้ ม
บสปรรปเ.ทลาาสวาธารณภยั รว่ มกบั ๘กอง-ทัพ๙          พลตรี วรยทุ ธ              กองทพั ภาคที่ ๒”
                               ผบ.พล.ร.๑๑                          ๑๕
   1   2   3   4   5   6